Zespół Szkół Specjalnych

„Kto uczy w Kościele, jaśnieć powinien równie nauką jak i świętością.
Ponieważ nauka, bez życia świętego rozzuchwala człowieka,
świętość zaś bez nauki niepożytecznym go czyni”.

bp Adolf Piotr Szelążek

Zespół Szkół Specjalnych, to szkoły dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim. W skład Zespołu wchodzą: Szkoła Podstawowa Specjalna i Szkoła Przysposabiająca do Pracy im. Zelii i Ludwika Martin. Organem prowadzącym szkoły jest Zgromadzenie Sióstr Św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Uczniami są wychowankowie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży w Ścinawce Dolnej, przy której szkoła funkcjonuje oraz dzieci i młodzież dojeżdżające z terenu Powiatu Kłodzkiego. Szkoły są wpisane do rejestru szkół niepublicznych z uprawnieniami szkoły publicznej przez Starostwo Powiatowe w Kłodzku. Nadzór pedagogiczny nad szkołami pełni Dolnośląski Kurator Oświaty.

Szkoła organizuje pracę edukacyjną, opiekuńczą, wychowawczą oraz rewalidacyjną z uczniami w systemie zajęć lekcyjnych, zajęć rewalidacyjno – wychowawczych, zajęć pozalekcyjnych, imprez szkolnych, wycieczek szkolnych i klasowych. Plan nauczania opracowany w ilości godzin nie mniejszej niż obowiązującej w publicznych szkoły specjalnych – uwzględnia obowiązkowe zajęcia edukacyjne oraz zajęcia rewalidacyjne. Szkoła prowadzi także zajęcia pozalekcyjne, zarówno w siedzibie szkoły, jak też zajęcia wyjazdowe.

Nauczanie i wychowanie w szkole opiera się na koncepcji człowieka głoszonej przez Kościół Katolicki, w szczególności – na myśli i nauce Jana Pawła II na temat godności osoby. Poszanowanie godności osobowej dzieci, potrzebujących szczególnego wsparcia ma stanowić podstawową zasadę działania nauczycieli, opiekunów oraz innych pracowników szkoły.

ZADANIA SZKOŁY:
• tworzenie właściwych warunków, niezbędnych do zapewnienia uczniowi komfortu psychicznego, poczucia bezpieczeństwa i akceptacji,
• realizowanie indywidualnych programów edukacyjnych z uwzględnieniem podstawy programowej oraz psychofizycznego rozwoju ucznia,
• wypracowanie sposobów dokonywania oceny aktualnego funkcjonowania ucznia i na jej podstawie wytyczania bądź korygowania indywidualnego programu edukacyjnego,
• tworzenie sytuacji edukacyjnych i wykorzystywanie sytuacji życiowych do rozwijania umiejętności komunikacyjnych uczniów, w tym także umiejętności czytania, pisania, jak również elementarnych umiejętności i wiadomości matematycznych oraz przyrodniczych,

• wdrażanie do samodzielnego wykonywania czynności związanych z samoobsługą,
• budzenie chęci pomocy innym,
• umożliwienie doznawania satysfakcji z osiąganej niezależności,
• przygotowanie do pełnienia ról społecznych,
• przybliżanie tradycji i obyczajów lokalowych, narodowych, religijnych,
• umożliwienie poznawania środowiska przyrodniczego, budzenie zainteresowań, szacunku i poszanowania przyrody,
• wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów,
• udzielenie uczniom pomocy rehabilitacyjnej, logopedycznej, pedagogicznej i psychologicznej itp.

Zespół Szkół Specjalnych »